fbpx


Lá phiếu bầu sẽ có gì trong đó?

Tôi sẽ đi bầu tại địa điễm naò? Bạn có thể ghi địa chỉ của mình, nếu ở trong Quận Fairfax (vi du như 777 Lynn Street, Herndon).
Bạn phải học bỏ phiếu. Bạn có thể bấm vào vote.elections.virginia.gov ở phía trên để ghi danh hoặc để có được những thông tin về cuộc bầu cử này, hoặc anh có thể cập nhật thông tin về bản thân ví dụ thay đổi địa chỉ (phải được thực hiện trước khi ngày 15 tháng 10). Bạn có thể bấm vào fairfaxdems.org/vote nhận được câu trả lời liên quan đến cuộc bỏ phiếu.

Select another language

WHAT’S ON YOUR BALLOT¿Qué hay en tu papeleta?你的选票上有什么?투표지엔 뭐가 있죠? ماذا يوجد في اقتراعك