fbpx


我的选票上有什么? 我在哪里投票?

输入您的Fairfax County 的 地址(例如:777 Lynn Street, Herndon)
您本人应该确认您已经注册过投票。 点击 vote.elections.virginia.gov 为了注册投票,或进入您的选民记录("Access your Voter Record") 以便更新地址(10月15日截止日期. 点击fairfaxdems.org/vote 为了取得有关投票问题的解答。

Select another language

WHAT’S ON YOUR BALLOT¿Qué hay en tu papeleta?투표지엔 뭐가 있죠? Lá phiếu bầu sẽ có gì trong đó? ماذا يوجد في اقتراعك